Logo

Venue

Siksha 'O' Anusandhan University (SOA)
Campus 2, Kalinga Nagar, Shampur, Bhubaneswar,
Odisha 751003

venue1