Logo

Theme Symposia for RSSDI 2017

Prof. M.M.S. Ahuja Symposium
"Gestational Diabetes Mellitus"

Prof. B.B. Tripathy Nutrition Symposium
"Protein Consumption Patterns and Diabetes"